Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla członków, zleceniobiorców i wolontariuszy Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy z siedzibą 85-058 Bydgoszcz, plac Zbawiciela 2 (zwane dalej „Towarzystwem”).
 2. Z administratorem można się kontaktować:

– pisemnie na adres: Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, plac Zbawiciela 2

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: etko.bydgoszcz@gmail.com

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. a) wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Ewangelickim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Bydgoszczy;
 5. b) realizacji zawartych umów;
 6. c) w celach archiwizacji;
 7. d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 11. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 12. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 13. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 14. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 15. e) prawo do przenoszenia danych
 16. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 17. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Towarzystwie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 18. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 19. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 20. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.